ประกาศ ค่ารถเหมาจ่าย รถประจำตำแหน่ง บิ๊กอัยการ รับเดือนละ 41000

ประกาศ ค่ารถเหมาจ่าย รถประจำตำแหน่ง บิ๊กอัยการ รับเดือนละ 41000

วันที่ 19 กันยายน 2563 ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2563 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ศ.2555 โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับบัญชีค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งนั้น พบว่า

รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ รับคนละ 41000 บาทต่อเดือน

อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค รองอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รับคนละ 41000 ต่อเดือน
ขณะที่ ข้าราชการอัยการที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอัยการสูงสุด เลขานุการรองอัยการสูงสุด และเลขานุการผู้ตรวจการอัยการ ประกอบด้วย

(1) ข้าราชการอัยการที่รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 6 ขึ้นไป รับ 41000 บาทต่อเดือน

(2) ข้าราชการอัยการที่รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 5 ที่มีอาวุโสไม่ต่ำกว่าอัยการจังหวัดคนสุดท้ายตามวาระ รับ 31800 บาทต่อเดือน
ขอบคุณ สยามนิวส์