ตั้ง สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็น เจ้าคณะใหญ่หนกลางฯ

ตั้ง สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็น เจ้าคณะใหญ่หนกลางฯ

มหาเถรสมาคมเตรียมรับรองการตั้ง “สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี” หรือ “สมเด็จธงชัย” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ เป็น “เจ้าคณะใหญ่หนกลาง” คุมเขตปกครองคณะสงฆ์ 6 ภาค ตามพระราชดำริและพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช
หลังจาก พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ หนกลาง มาตั้งแต่ปี 2562 ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา มีวาระเรื่องการขอ พระราชทานพระราชดำริในการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง มีใจความว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2563 เห็นชอบแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อายุ 64 พรรษา 43 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระลิขิต ขอพระราชทานถวายพระราชดำริ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพระราชดำริเป็นประการใด จะได้รับพระราชทานมาดำเนินการต่อไปนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงทราบพระราชดำริแล้วเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริ เห็นควรให้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชามอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเข้าที่ประชุมมหาเถร-สมาคม เพื่อโปรดทราบต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อสอบถามไปยังสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ และกรรมการมหาเถรฯ กล่าวว่า การแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นไปตามพระราชดำริและพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช

ด้านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า การแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลางคนใหม่ เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 คือ การแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นพระราชอำนาจ ขณะที่เดิมเป็นอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช โดยการแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) จะนำเข้าสู่ที่ประชุม มหาเถรสมาคม เพื่อรับรองต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเจ้าคณะใหญ่หนกลาง มีเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย 6 ภาค ได้แก่ ภาค 1 กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ ภาค 2 อยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี ภาค 3 ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อุทัยธานี ภาค 13 จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง ภาค 14 กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และภาค 15 ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม
ขอบคุณ ไทยรัฐ