จาก รพ.พระราม ๙ อาการแกนนำ ทั้ง ๓ คน

จาก รพ.พระราม ๙ อาการแกนนำ ทั้ง ๓ คน

แพทย์ รพ.พระราม 9 แถลงอาการ 3 แกนนำ ไมค์ มีอาการวูบหมดสิติต้องตรวจสมอง เพนกวิน มีบาดแผลตามร่างกาย รุ้งอ่อนเพลีย ย้ำรักษาคนไข้ตามหลักมนุษยธรรม ของดเยี่ยม
แถลงการณ์โรงพยาบาลพระรามเก้า กรณีคุณภาณุพงศ์ (ไมค์) คุณพริษฐ์ (เพนกวิน) และคุณปนัสยา (รุ้ง) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระรามเก้า
วันนี้ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 11.45 น. โรงพยาบาลพระรามเก้าได้แถลงข่าวกรณี คุณภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์) คุณพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน) และคุณปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) เข้ารับการรักษาท่ี โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อคืนวันท่ี 30 ตลุาคม 2563 โรงพยาบาลพระรามเก้าโดยนายแพทย์สมชัย ลีลาศิริวงศ์ ท่ีปรึกษากรรมการผู้อานวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้แถลงอาการทั้งสามท่านดังนี้

 • อาการของ คุณภาณุพงศ์ จาดนอก และการดูแล
  คุณ ภาณพุงศ์ มีบาดแผลตามร่างกาย และแจ้งว่าวูบหมดสติ ไปเป็นเวลา 20 นาที จากเหตกุารณ์ชมุนุมเมื่อวานนี้และมีอาการปวดท่ีต้นคอชาทั้งตัวโดยแพทย์ตรวจพบรอยแผลหลายตาแหนง่ ตามร่ากายมีเศษแกว้บาดตดิตามตัวหลายตาแหน่ง และมีอาการออ่นเพลียแพทย์ตรวจเช็ค อาการพบว่ามีประวัติการเป็นหอบหืดมาก่อนโดยแพทย์ได้ให้การรักษา บาดแผลภายนอก ฉีดวัคซีนบาดทะยักเฝ้าระวังการติดเชื้อและตรวจหาสาเหตุของอาการวูบหมดสติ นอกจากนี้ต้องติดตามอาการทางสมองอย่างใกล้ชิด
 • อาการของคุณพริษฐ์ ชิวารักษ์ และการดูแล
  คุณพริษฐ์ มีประวัติเป็นหอบหืด แพทย์ตรวจพบบาดแผลหลายตำแหน่งมีเศษแก้วกระจกในแผล ท่ีศีรษะ และกระจายตามร่างกายและแขนขา แพทย์ให้กาารรักษาบาดแผล และได้ให้ยาปฏิชีวนะ
 • อาการของคุณปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล และการดูแล
  มีอาการอ่อนเพลียมาก จากการขาดสารน้ำ และไม่ได้พักผ่อนตรวจพบว่ามีบาดแผลท่ีเท้า 2 ตำแหน่งแพทย์ให้การรักษาบาดแผลและให้น้ำเกลือ เพื่อรักษาอาการขาดสารน้ำ
  นอกจากนี้ นายแพทย์สมชัย ลีลาศิริวงศ์ ได้แถลงถึงนโยบายในการดูแลผู้ป่วยว่าในฐานะท่ีเป็น โรงพยาบาลและเป็นแพทย์เรามีหน้าที่ต้องดูแลผู้ป่วยทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและทุกความเช่ือถือ โดยไม่มีอคติ
  ทั้งหมดนี้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางการแพทย์ซึ่งในกรณีของคณุภานุพงศ์ คุณพริษฐ์และ คุณปนัสยา ก็เช่นเดียวกัน
  ขณะนี้คนไข้ทั้ง 3 ท่านมีอาการอ่อนเพลียค่อนข้างมากจึงขอความกรุณางดการเขา้มาเยี่ยมท่ี โรงพยาบาลด้วยตัวเองเพื่อให้คนไข้ทั้ง 3 ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มท่ี
  และท่ีหลายท่ายมีความสงสัยว่า เหตุใดผู้ป่วยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระรามเก้า ทั้งนี้เป็น ความประสงค์ของผู้ป่วยเอง โดยได้รับการประสานงานมาจากคุณหมอทศพร เสรีรักษ์ ซึ่งเป็นคนไข้ประจำของโรงพยาบาลมานาน โดยคุณหมอทศพรนั้น มีความเช่ือมั่นในการรักษาของโรงพยาบาลพระรามเก้า จึงเป็นผู้ติดต่อประสานให้ทั้ง 3 ท่านเข้ามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระรามเก้า
  ขอบคุณ เดอะรีพอร์ตเตอร์