ขับเคลื่อนการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขับเคลื่อนการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้กับประชาชนคนไทยมายาวนานกว่า 40 ปีนั้น ทำให้ประเทศไทยใช้เป็นปรัชญานำทางให้รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจมาได้อย่างต่อเนื่อง

แนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้กับประชาชนคนไทยมายาว

นานกว่า 40 ปีนั้น ทำให้ประเทศไทยใช้เป็นปรัชญานำทางให้รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจมาได้อย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา นับว่าการจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้นั้น ประเทศไทยต้องใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทาง และเป็นที่น่ายินดีว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนในทุกระดับต่างได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยึดถือปฏิบัติและขยายผลสู่สังคมอย่างต่อเนื่องสืบมา

อย่างไรก็ตาม แม้หน่วยงานและประชา ชนจะมีการตื่นตัว และต้องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ แต่ ก็มีไม่น้อยที่ยังมีความเข้าใจถึงความหมายและหลักแนวคิดที่แท้จริง ซึ่งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดผลต่อการพัฒนานั้น ต้องเข้าใจว่าเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หลักการและประสบการณ์ในทางปฏิบัติ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการขยายผลไปสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องและเหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินงานตาม พระราชประสงค์ ได้จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 นี้เป็นรุ่นที่ 7 ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2561 มีระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 23 วัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการและประสบการณ์ในทางปฏิบัติ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการขยายผลไปสู่เครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา” ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร การอบรมในครั้งนี้มีข้าราชการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สื่อมวลชน และมูลนิธิ รวม 39 แห่ง จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ 70 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง ภูมิคุ้มกันประเทศไทย การบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อความร่วมมือ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร ฯลฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์

พร้อมศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและขยายผลการพัฒนาได้ต่อยอดความรู้และประสบการณ์ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้บังเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น นำมาซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน และประเทศชาติสืบไป.

ที่มา เดลินิวส์