พระสังฆราช มีพระบัญชาให้ พระเถระ 3 รูป พ้นจาก กก.มหาเถรสมาคม

พระสังฆราช มีพระบัญชาให้ พระเถระ 3 รูป พ้นจาก กก.มหาเถรสมาคม

สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ “พระพรหมสิทธิ, พระพรหมดิลก, พระพรหมเมธี” พ้น กก. มหาเถรสมาคม หากตรวจสอบไม่มีความผิด สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้ต่อ …

ช่วงค่ำ วันที่ 24 พ.ค. พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ได้มีพระบัญชาให้ พระพรหมสิทธิ พระพรหมดิลก พระพรหมเมธี พ้นจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ซึ่งจะต่างจากการปลดออก เพราะหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีความผิดก็สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก

ซึ่งการมีพระบัญชาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้รวบรวมข้อมูลชี้แจงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น แจ้งมายังสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงเห็นควรให้ควรพักตำแหน่งกรรมการ มส. ของพระเถระทั้ง 3 รูปไว้ก่อน.

ที่มา ไทยรัฐ