จันทบุรี ส่งเสริม มังคุดคุณภาพ

จันทบุรี ส่งเสริม มังคุดคุณภาพ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561

โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และนายปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรเข้าร่วมงาน

นายวิทูรัช ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวในระหว่างการเปิดงานว่า จังหวัดจันทบุรีมีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เลือกจังหวัดจันทบุรี เป็นจุดจัดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

ซึ่งจังหวัดจันทบุรี ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งผลไม้ ประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคมของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผลผลิตออกเป็นจำนวนมาก เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งผลไม้แปรรูปต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาทางการเกษตรของชาวสวน

ผลไม้เศรษฐกิจของจันทบุรี มี 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ กล้วยไข่ และลำไย ส่วนผลไม้นอกฤดูกาล ได้แก่ ทุเรียน และลำไย ด้านผลไม้ที่มีผลผลิตตลอดปี ได้แก่ กล้วยไข่ และสละ ส่วนผลไม้ในฤดูกาล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง เป็นผลไม้ในฤดูกาลจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม

และจากการประชุมคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2561 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาคาดว่าในปี 2561 จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดรวมประมาณ 412,907 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 18.68 เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลต่อการติดดอกออกผลของผลไม้

ขณะเดียวกันจังหวัดจันทบุรี มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือที่เรียกกันว่า “ศูนย์เรียนรู้ ศพก.” ถือเป็นศูนย์ที่สำคัญที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรให้เข้าถึงความรู้ด้านการเกษตร ซึ่งมีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกร ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่ และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ช่วงเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ ของชาวจังหวัดจันทบุรี นับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสที่ดีที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะช่วยพี่น้องเกษตรกรให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ “ฟีลด์-เดย์” (Field Day) และบริการการเกษตรในวันนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือที่เรียกว่า งานวัน Field Day

เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง

การจัดงานวัน Field Day ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี) ในวันนี้ กิจกรรมหลัก คือ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมังคุดคุณภาพ ช่องทางการตลาดมังคุด และการดูแลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว

ซึ่งเป็นสินค้าหลักของเกษตรกรในพื้นที่ มีเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงและสถาบันเกษตรกร Young Smart Famer และ Smart Farmer จังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมงานจำนวนมาก.

ที่มา เดลินิวส์