‘กนป.’ มีมติเร่งส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 3 แสนตันภายในสิ้นเดือนต.ค.

‘กนป.’ มีมติเร่งส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 3 แสนตันภายในสิ้นเดือนต.ค.

“กนป.” มีมติเร่งส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 3 แสนตัน ให้ได้ ภายในสิ้นเดือนต.ค. รองรับปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันออกมากขึ้นปีนี้ พร้อมหนุนใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2561นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่า ในปีนี้สภาวะอากาศเหมาะสม ส่งผลผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2560-2561 มีมากขึ้นและออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ของปี 2560 ในขณะที่ความต้องการใช้ยังคงทรงตัว ส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือสูงกว่าระดับสต็อกที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) โดยสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) มีมติเห็นชอบมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ

โดยเร่งผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 300,000 ตัน ภายใน ระยะเวลา 5 เดือน (จนถึง 31 ตุลาคม 2561) เพื่อลดสต็อกน้ำมันปาล์มให้เข้าสู่ระดับปกติ และช่วยรักษาเสถียรภาพราคาปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์ม ตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาดเสนอ ซึ่งจะได้เสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 525 ล้านบาท

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ และ มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หารือร่วมกับกรมศุลกากร พิจารณากำหนดแนวทางการ บริหารจัดการค่าผ่านแดนน้ำมันปาล์มเพื่อสามารถกำกับดูแลความถูกต้องของสินค้าที่ขนถ่ายและผ่านแดน และไม่ให้ส่งผล กระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ

โดยคำนึงถึงกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศและกฎระเบียบของไทย รวมถึงให้ความเข้มงวด ในเรื่องของมาตรการการป้องกันการลักลอบน้าเข้าน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่ง กนป. ได้ แต่งตัง คณะทำงานแก้ไขปัญหาการน้าเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแผนมาตรการแนวทางในการ บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการนำเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มทั้งระบบ

ทั้งนี้ยังได้เน้นการดำเนินการเพื่อให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งรัดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยเร็ว และอาจพิจารณาจัดทำแผนงานในการปรับข้อกำหนดคุณภาพการสกัดน้ำมันปาล์มของโรงงานฯ ให้มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงขึ้นเป็นลำดับตาม ระยะเวลาที่กำหนด.

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ