วิจัย สวทช.ตีพิมพ์ 578 เรื่อง-1 ใน 3 ลงวารสารโลก

วิจัย สวทช.ตีพิมพ์ 578 เรื่อง-1 ใน 3 ลงวารสารโลก

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช.สรุปผลการดำเนินงานในฐานะมีหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประจำปี 2560 ปรากฏว่า ด้านงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 578 เรื่อง มากกว่า 1 ใน 3 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลกและถูกนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ มีการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 301 คำขอ สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการถ่ายทอดผลงาน 255 โครงการ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ รวม 311 หน่วยงาน สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 27,546 ล้านบาท ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการจำนวน 9,456 ล้านบาท

ผอ.สวทช.กล่าวต่อว่า ขณะที่การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ผ่านบัญชีนวัตกรรมไทย ปรากฏว่า ได้อนุมัติผู้ยื่นขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมจำนวนรวมทั้งสิ้น 136 ผลงาน โดยสำนักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 105 ผลงาน โครงการภาษี 300% มีการรับรอง 385 โครงการ มูลค่า 1,299 ล้านบาท เทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาท มีผู้ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่า 306 รายการ ส่วนโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP สนับสนุนเอสเอ็มอี 1,551 ราย และทุกๆ 1 บาท ที่เอกชนลงทุน สร้างผลกระทบ 7.64 เท่า และศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบมากกว่า 43,000 รายการ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 115 ล้านบาท ส่วนการพัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยอาชีพที่มีศักยภาพให้กับประเทศมากกว่า 730 ทุน.

ที่มา ไทยรัฐ