เสพสมบ่มิสม:เพศสัมพันธ์และโรคหลอดเลือดหัวใจ(11)

เสพสมบ่มิสม:เพศสัมพันธ์และโรคหลอดเลือดหัวใจ(11)

*********
ในผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของอาการโรคลิ้นหัวใจไม่แน่นอนและในผู้ป่วยที่มีภาวะลิ้นหัวใจผิดปกติอย่างรุนแรงแต่ไม่แสดงอาการ ควรได้รับการตรวจสมรรถภาพของหัวใจ

โรคลิ้นหัวใจ

ถึงแม้ว่าจะมีคำแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจแล้วก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาซึ่งได้รับการตีพิมพ์โดยเฉพาะที่กล่าวถึงประเด็นเรื่องกิจกรรมทางเพศในผู้ป่วยดังกล่าว เนื่องจากผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจที่ไม่รุนแรงหรือปานกลางสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีการออกกำลังกายแบบเบาหรือปานกลาง ผู้ป่วยดังกล่าวน่าจะมีความเหมาะสมในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ โดยสันนิษฐานว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ทำให้เกิดอาการหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีนัยสำคัญ

ในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจอย่างรุนแรงซึ่งมีอาการอย่างมีนัยสำคัญ (หรือแม้กระทั่งมีอาการเล็กน้อยและมีภาวะลิ้นหัวใจห้องซ้ายด้านล่างซึ่งเป็นทางออกสุดท้ายก่อนที่จะให้เลือดออกไปสู่ร่างกายตีบอย่างรุนแรง) ผู้ป่วยควรระมัดระวังการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าการรักษาทางการแพทย์หรือการผ่าตัดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวแล้วข้างต้น

อย่างไรก็ตาม ไม่มีเหตุผลใดที่จะระงับการมีเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยที่มีลิ้นหัวใจเทียมทำงานปกติ ระยะเวลาในการกลับไปทำกิจกรรมทางเพศหลังจากผ่าตัดซ่อมแซมหรือทดแทนลิ้นหัวใจได้กล่าวแล้วในหัวข้อหลังการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันผ่านสายสวนด้วยบอลลูนก่อนหน้านี้

ในผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของอาการโรคลิ้นหัวใจไม่แน่นอนและในผู้ป่วยที่มีภาวะลิ้นหัวใจผิดปกติอย่างรุนแรงแต่ไม่แสดงอาการ ควรได้รับการตรวจสมรรถภาพของหัวใจ (Exercise stress test) โดยให้ผู้ป่วยออกกำลังกายด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เดินบนสายพานเลื่อนหรือปั่นจักรยาน เพื่อทดสอบว่า เมื่อหัวใจมีความต้องการใช้ออกซิเจนจากเลือดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ออกกำลังกายแล้วจะเกิดภาวะการขาดเลือดขึ้นหรือไม่ ซึ่งอาจให้ประเมินการตอบสนองต่ออาการและระบบไหลเวียนโลหิตจากการออกกำลังกาย รวมทั้งภาวะที่กระตุ้นการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia) อาจเป็นประโยชน์ในการประเมินในแต่ละบุคคลที่มีภาวะโรคลิ้นหัวใจในระดับปานกลางหรือรุนแรง แต่ยังไม่แสดงอาการ นอกจากนี้การตรวจสมรรถภาพของหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

(Echocardiography หรือเอคโคหัวใจ; ECHO) คือการส่งคลื่นเสียงที่ปลอดภัยเข้าไปยังบริเวณทรวงอก จากนั้นจึงรับเสียงที่สะท้อนออกมา อาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการออกกำลังกาย รวมทั้งการทำงานของหัวใจห้องล่าง และความดันโลหิตสูงในปอด ( pulmonary hypertension).

ศ.นท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล
_________

ที่มา เดลินิวส์