คณะสงฆ์เร่งทำแผนใช้สื่อดิจิทัลเผยแผ่พระพุทธศาสนา

คณะสงฆ์เร่งทำแผนใช้สื่อดิจิทัลเผยแผ่พระพุทธศาสนา

*********
คณะสงฆ์เร่งทำแผนใช้สื่อดิจิทัลเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันที่ 12 มิ.ย.2561 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 12-13 มิ.ย.2561 พร้อมกับกล่าวสัมโมทนีกถา พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) บรรยายเรื่อง”การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ 4.0″ พระเทพสุวรรณเมธี กรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายเรื่อง”แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2560-2564″

พร้อมกันนี้ มีการบรรยายเรื่อง”การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

__________

ที่มา บ้านเมือง