พัฒนาที่ดิน 5 ไร่สร้างรายได้เกือบครึ่งแสน

พัฒนาที่ดิน 5 ไร่สร้างรายได้เกือบครึ่งแสน

*********
เกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Young Smart Farmer คือความหวังของประเทศไทยที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นเกษตรกรชั้นดี รับการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรให้ก้าวหน้า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพกันจำนวนมาก

เกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Young Smart Farmer คือความหวังของประเทศไทยที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นเกษตรกรชั้นดี เพื่อรอง รับการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรให้ก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพกันเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับว่าที่ ร.ต.วรพล พานทอง อายุ 26 ปี หลังเรียนจบด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าพัฒนาพื้นที่ 5 ไร่ ประกอบด้วยแปลงต้นแบบ 1 ไร่ พอเพียง โดยทำกิจกรรมการเกษตรหลายอย่างในพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อการเลี้ยงชีพอยู่ได้อย่างพอเพียง ปลูกมันหวานญี่ปุ่น ปลูกมะละกอพันธุ์แขกนวล หรือ มะละกอส้มตำ เลี้ยงไส้เดือน เพื่อทำปุ๋ยไส้เดือน เลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ ทองแดง เลี้ยงเป็ดไข่ ห่าน เลี้ยงไก่ไข่ในตะกร้า เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายที่ลงทุนทำกิจกรรมแล้วจะคงเหลือ 20,000-30,000 บาท

ว่าที่ ร.ต.วรพล พานทอง เจ้าของไร่ “พานทอง พอเพียง” ตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ 14 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร บอกว่า หลังเรียนจบไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือน แต่อยากเป็นมนุษย์เงินดิน อยากพัฒนาบ้านเกิดในช่วงวัยที่ยังมีแรง รวมทั้งอยากกลับมาอยู่กับครอบครัว ซึ่งเป็นแนวคิดและหลักการปฏิบัติที่ได้จากการเป็น Young Smart Farmer ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อปี 2560 ทำให้มีโอกาสเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ เกี่ยวกับด้านการทำการเกษตร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาอาชีพของตนเอง ตลอดจนมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ได้ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Young Smart Farmer ด้วยกันเอง ทำให้มีความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้มีเครือข่ายที่เหนียวแน่นและทำให้มีตลาดและเครือข่ายในการจำหน่ายสินค้ากว้างขึ้น

ด้าน นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17-45 ปี มีความรักในอาชีพเกษตรกรรม ให้เป็นผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมในอนาคต โดยมุ่งพัฒนาแนวความคิดของเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ในยุคการตลาดนำการผลิต และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมปีละ 30 คน รวมจังหวัดกำแพงเพชรมี Young Smart Farmer ทั้งหมด 150 คน จากทุกอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้จังหวัดกำแพงเพชรจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งได้จัดตั้งที่ ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โดยมีเครือข่าย Young Smart Farmer ช่วยกันบริหารจัดการ เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมไปถึงเกษตรกรในสาขาอาชีพต่าง ๆ นักเรียนนักศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย เป็นการเน้นหนักในกระบวนการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่กับพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าหรือแบบเฉพาะกิจจากประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน หรือบุคคลต้นแบบ รวมถึงการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน การลงมือฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศและสื่อออนไลน์ เป็นต้น.
__________

ที่มา เดลินิวส์