มะม่วงโชคอนันต์ขายดีตลาดต้องการ

มะม่วงโชคอนันต์ขายดีตลาดต้องการ

ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย แหล่งปลูกมะม่วงโชคอนันต์แหล่งใหญ่ของไทย เดิมเกษตรกรทำนาเป็นหลักแต่ประสบปัญหาในการปลูกข้าวภูมิอากาศไม่เหมาะสม ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกมะม่วงโชคอนันต์

ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ถือเป็นแหล่งปลูกมะม่วงโชคอนันต์แหล่งใหญ่ของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ปลูกจำนวน 10,220 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,997 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแต่เดิมเกษตรกรที่นี่ทำนาเป็นหลักแต่ประสบปัญหาในการปลูกข้าวเนื่องจากภูมิอากาศไม่เหมาะสม ต้นทุนการผลิตสูง ทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง จากปัญหาดังกล่าว ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เปลี่ยนไปปลูกมะม่วงโชคอนันต์ เนื่องจากภูมิอากาศของที่นี่จะสม่ำเสมอตลอดปี หน้าฝนไม่ค่อยมีฝน หน้าหนาวก็ไม่ค่อยหนาว แต่พื้นที่เหมาะสมเนื่องจากมะม่วงโชคอนันต์ ไม่ชอบฝน ไม่ชอบหนาว ชอบอากาศร้อนและอุณหภูมิเฉลี่ยคงที่ตลอดปี

ด้าน นายสายชล จันทร์วิไร เกษตรกรต้นแบบและเป็นประธาน ศพก. อ.ศรีนคร กล่าวว่า การปลูกมะม่วงโชคอนันต์เพื่อให้ผลผลิตทั้งปีหรือโดยเฉลี่ยให้ผลผลิต 3 ครั้งต่อปี จะมีกระบวนการปลูกตั้งแต่การปลูกแบ่งออกเป็น ระยะในการปลูกให้มีระยะห่าง 2×3 เมตร จะได้ประมาณ 250 ต้นต่อไร่ มีการตัดแต่งกิ่งพุ่มไม่ให้สูงเกินไปเพื่อสะดวกในการเก็บผลผลิตและใช้เลื่อยมือ ส่วนพื้นที่ให้ทำยกร่องสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง เนื่องจากมะม่วงโชคอนันต์ไม่ชอบน้ำ สำหรับการขยายพันธุ์ เริ่มแรกใช้ต้นพันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น มะม่วงกะล่อน ปลูกให้ได้ประมาณ 1 ปีครึ่ง จากนั้น ให้ทำการเสียบยอดโดยใช้กิ่งพันธุ์โชคอนันต์ เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ทนต่ออากาศได้ดีในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเทคนิคในการผลิตกิ่งพันธุ์มะม่วงโชคอนันต์ของที่นี่ นอกจากนี้ จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งปีละ 2 ครั้ง ถ้าเจอกิ่งแห้ง มีเชื้อรา ให้รีบตัดทิ้ง หรือเจอกิ่งกระโดงให้ตัดออก ไม่ควรให้มีพุ่มในแต่ละต้นมาชนกัน หากต้องการทำนอกฤดู จะตัดแต่งกิ่งช่วงปลายเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม และราดสารเคมีเพื่อชะลอพุ่ม ประมาณ 20 วัน เมื่อถึงเวลาดึงช่อ ให้ใช้สารดึงช่อฉีดทุก ๆ 15 วัน ซึ่งมะม่วงจะให้ผลผลิตประมาณเดือนตุลาคม ซึ่งสามารถเก็บขายเป็นมะม่วงนอก ฤดูได้

ในด้านการ ตลาดมะม่วงโชคอนันต์จะมีการจำหน่ายแบ่งเป็น ขายผลอ่อน ผลแก่ และตกเกรด โดยผลอ่อนจะส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านเช่น เมียนมา กัมพูชา เนื่องจากนิยมทานผลอ่อน ผลแก่จะเข้าตลาดอุตสาหกรรมแปรรูป โรงงานมะม่วงกระป๋อง แช่อิ่ม มะม่วงดอง เป็นต้น หากขายผลดิบในช่วงฤดูกาลของมะม่วงจะตกอยู่ที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม หากเป็นมะม่วงนอกฤดูจะขายได้ราคาสูงถึง 20-25 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบัน ศพก.มะม่วงศรีนครได้คิดค้นเครื่องคัดแยกผลสด ผลแก่ของมะม่วงโชคอนันต์และนำมาใช้เรียบร้อยแล้ว ต้นทุนเครื่องอยู่ที่ 120,000 บาท ซึ่งตนได้เป็นผู้ออกแบบเอง เริ่มใช้มาแล้วตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ส่วนผลมะม่วงที่ตกเกรด จะนำไปดองในน้ำยาถัง โดยจะมีบริษัทมารับซื้อต่อ และบางส่วนนำไปทำมะม่วงอบแห้ง แปรรูปในรูปแบบของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

“มะม่วงโชคอนันต์มีจุดเด่นตรงที่ตลาดต้องการมากเนื่องจากสามารถแปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ มีอนาคตที่สดใสเนื่องจากตลาดในต่างประเทศก็นิยมบริโภค ซึ่งศพก.มะม่วงศรีนครมีทั้งเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่และต่างพื้นที่เข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกมะม่วงโชคอนันต์ต้นแบบทำให้สามารถนำความรู้ในด้านเทคนิคการปลูกและให้ได้มาตรฐาน นำกลับไปพัฒนาในแปลงของตนเองได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้อย่างยั่งยืน”

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาให้การสนับสนุน ให้ความรู้ในการผลิต เทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ ในการส่งเสริมการปลูกมะม่วงโชคอนันต์ให้กับเกษตรกร ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกมะม่วงโชคอนันต์ และมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในตำบลน้ำชุม อำเภอ ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย รวมถึงให้การสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ด้วย.
_________

ที่มา เดลินิวส์