รวมพลังผู้นำ-ศาสนิกคุ้มครองศาสนา

รวมพลังผู้นำ-ศาสนิกคุ้มครองศาสนา

*********
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวเปิดการประชุมนโยบายการขับเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 ว่า การทำให้ศาสนามีความมั่นคงในสังคมไทยให้ได้ ผู้นำศาสนาต้องมีบทบาทและเสียสละให้มากขึ้น ขณะที่ศาสนิกชนต้องมีส่วนในการขับเคลื่อนหลักคำสอน หากผู้นำศาสนาไม่เข้มแข็ง ไม่มีหลักปฏิบัติที่ดี ศาสนาจะล่มสลายได้

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า จากการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวที่ผ่านมาพบปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ การเผยแผ่หลักคำสอนทางศาสนาทำได้ในวงจำกัด มีการบิดเบือนหลัก คำสอนและข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา สร้างความเข้าใจผิดต่อหลักคำสอน สร้างความหวาดระแวงซึ่งกัน และกันระหว่างศาสนา ขาดหน่วยงานกลางในการตรวจสอบหลักคำสอน และการให้ความสำคัญกับงานศาสนาน้อย ดังนั้นจึงต้องรวมพลังจัดทำแผนงานเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ.
_________

ที่มา ไทยรัฐ