กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

loading...

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก สภาวัฒนธรรม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ กรมศิลปากร จัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมีผู้แทนวัดและพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจาก 16 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีพระธรรมกิตติเมธี เจ้าคณะภาค 16-17-18 ธรรมยุต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา
นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เมื่อปี 2479 และนับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันผลักดันนำเสนอ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ปรากฏในบัญชีมรดกโลก ขององค์การยูเนสโก และเมื่อพุทธศักราช 2556 ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารการขอขึ้นทะเบียนฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
“ในปี 2559 ได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จำนวน 10 หลุม มีการนำตัวอย่างหลักฐานไปกำหนดอายุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ทราบว่าพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศตวรรษที่ 15 หรือมีอายุเก่าแก่กว่า 1,100 ปี กรมศิลปากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากความร่วมมือทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจของทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่ของวัดพระมหาธาตุฯ จะมีส่วนช่วยส่งเสริม ผลักดันในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่บัญชีมรดกโลกได้เป็นผลสำเร็จในระยะเวลาอันใกล้”นายอนันต์กล่าว
ที่มา มติชน

Facebook Comments
loading...