‘พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์’ เป็นประธานองคมนตรี

‘พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์’ เป็นประธานองคมนตรี

เมื่อวันที่ 4 มกราคม ราชกิจจานุเษกา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่องแต่งตั้งประธานองคมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาถึงแก่อสัญกร มเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งประธานองคมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา11 และมาตรา14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศณวันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่5 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัยประธานรัฐสภา